Välkommen till webinarer Analyslösningar för bestämning av TOC inom avfallshantering med Analytik Jena!

Med den ökande mängd avfall vi genererar får avfalls- och återvinningsprocesserna allt större betydelse.

För rätt hantering av avfallet är det viktigt med analyser av avfallet så man förstår vad det består av. Förutom tungmetaller analyseras avfall för ekotoxiska och andra toxiska komponenter samt för organiskt kolinnehåll (TOC och DOC)

Detta webinar presenterar instrumentteknikerna multi N/C och multi EA 4000 för automatiserade analyser av TOC och DOC i ohomogena och fasta material från avfallsdeponier.

Exempel ges på provföreberedelser samt metoder som uppfyller de normer som gäller idag.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas supportgrupp.  

Datum: 12 Oktober 2022
Tid: 10:00 – 11:00
Anmälan: Anmäl dig via länken här 

Välkommen!


Aktuellt